Hur många journalister?

Läser i senaste numret av Resumé, tyvärr finns artikeln inte tillgänglig online) att 1000 journalistjobb i Sverige försvunnit de senaste två åren. Detta bygger på Resumés egen kartläggning. Journalistförbundets talesman, som också citeras i artikeln, är något mer modest i sin uppskattning och räknar med att ungefär 800 jobb försvunnit under samma tidsperiod. www.resume.se

Faktiskt är det ingen lätt sak att uppskatta antalet journalister i ett land. Det här är ett problem journalistikforskare har tampats med på flera ställen, eftersom det är regel snarare än undantag att officiell lättillgänglig statistik saknas.

Låt oss börja med att titta på Sverige. I Journalist 2011, den senaste versionen av den stora undersökning av den svenska journalistkåren som Institutionen för Journalistik och Medier vid Göteborgs Universitet har genomfört sex gånger sedan 1989, har man baserat urvalet på medlemskap i Svenska journalistförbundet (SJF). 2012 hade SJF ca 17300 medlemmar. SJF uppger själva att de organiserar 90 procent av Sveriges journalister; en snabb ”baklängesräkning” ger då vid handen att det totala antalet journalister i Sverige skulle vara 17300/0.9 = 19222. Men om vi istället tittar på Gunnar Nygrens (professor i journalistik vid Södertörns Högskola) forskning om hur just SJF:s medlemskap förändrats över tid och varför medlemmar väljer att lämna förbundet, finner vi mer pessimistiska siffror. För det första utgår han ifrån ett något lägre medlemsantal (17183) som dessutom gäller för 2009; eftersom medlemsskapstrenden är nedåtgående kan man anta att den borde vara lägre ändå är 2011/12. För det andra visar han på att när man frågar journalister med heltidsjobb så uppger 60 procent att de är med i SJF – ganska långt från 90 procent (och de som inte arbetar heltid är antagligen fackanslutna i ännu lägre grad än 60). Om vi utgår från att SJF då organiserar 60 procent av Sveriges journalister istället så blir den totala journalistkårens storlek större: 17183/0.6 = 28683. Fast SJF:s medlemsantal kanske ändå inte kan användas som utgångspunkt för beräkningar av den totala journalistkårens storlek på det här sättet eftersom SJF förmodligen har medlemmar som inte är yrkesverksamma (pensionärer t ex). Men eftersom det i princip är den bästa uppskattningsgrund vi har så kan vi gissa att det finns mellan 19000 och 28600 journalister i Sverige. Det är ett ganska stort gap mellan den lägsta och högsta uppskattningen. Om 1000 journalistjobb försvunnit de senaste två åren är det drygt 5 procent av 19000 men 3,5 procent av 28600.

I USA gör Pew Research Centre årliga undersökningar av amerikanska journalister och medieföretag; de bygger på information från medieföretagen själva och rör således enbart antalet fasta journalistjobb, inte det totala antalet journalister. När det gäller uppskattningar av hur många amerikanska journalistjobb som försvinner använder man sig dessutom av siffror från American Society of Newspaper Editors  (man samlar alltså inte in egna data). Enligt dessa siffror fanns det 38000 fasta heltidsjobb för journalister i USA år 2012. År 2007 var den siffran 52600 vilket alltså innebär en minskning av antalet sådana jobb med ungefär 28 procent på fem år – mellan en fjärdedel och en tredjedel av jobben. Att ”tidningskrisen” slagit hårdare i USA än i Sverige är välkänt. Den digitala sektorns andel av jobben ökar. Pew uppskattar att ungefär 4900 fasta heltidsjobb inom journalistik i USA nu finns inom nyhetsorganisationer som bara arbetar digitalt, t ex Huffington Post, Vice, Salon och Slate ; det innebär ungefär 13 procent av det totala antalet journalistjobb (jag vill verkligen understryka ”ungefär” eftersom siffran 38000 ju är från 2012 medan Pews uppskattning av 4900 jobb i den digitala sektorn är från 2014). Och ingenstans i Pews eller American Society of Newspaper Editors hittar man några siffror som hjälper en att uppskatta det totala antalet journalister: alla de som arbetar deltid eller frilans är ju inte med bland de 38000, och deltidsarbetande och frilansare har antagligen blivit fler i takt med att de fasta jobben blivit färre. Men hur många av de 52600 som hade fasta heltidsjobb som journalister år 2007 har lämnat journalistiken helt? Det vet vi inte heller. Inte heller vet vi hur många amerikanska journalister som år 2007 arbetade deltid eller som frilansare. Ekonomistrategen Michael Mandel visade år 2010 att det fanns över 90000 personer som arbetade som journalister i USA (denna siffra inkluderar alltså både deltids- och frilansarbete) och att antalet journalistjobb i den meningen t o m ökat i USA sedan 2007; utvecklingen på journalistikområdet var mer gynnsam än för många andra yrkeskåren. Mandels siffror kommer från Current Population Survey, en undersökning som görs av US Census Bureau varje månad och där resultaten sammanställs årligen. Tittar man direkt på de senaste siffrorna (från 2013,http://www.bls.gov/cps/cpsaat11.pdf) så ser man att antalet arbetande i kategorin ”News analysts, reporters and correspondents” är 88000, d v s en minskning med 2 procent sedan 2007. D v s de som ”arbetar” (på alla möjliga olika sätt) som journalister är långt fler än de som har fasta heltidsjobb. Ändå kan vi inte anta att 88000 är den ”slutgiltiga” siffran på antalet journalister i USA eftersom det antagligen finns en del folk i kategorierna ”Announcer”, ”Editor” och ”Technical Writer” (för att bara nämna några) som enligt andra definitioner skulle räknas som journalister.

I USA finns det i alla fall officiella siffor man kan använda för att uppskatta antalet journalister. I Storbritannien ser det helt annorlunda ut: där finns det inga som helst centrala uppgifter om antalet journalister, något som försvårat brittiska journalistforskares arbete i åtminstone 50 år (det finns t ex inte en enda representativ undersökning av brittiska journalister någonsin; att jämföra med de sex representativa svenska undersökningar som nämndes tidigare). Forskaren Francois Nel uppskattade 2010 att det fanns 40000 journalister i Storbritannien. Den senaste uppskattningen som gjorts med någorlunda (med betoning på någorlunda) vetenskaplighet innan dess var från 2002 och antog att det fanns ca 70,000 journalister i Storbritannien – en siffra Nel säger antagligen var kraftigt överdriven redan då. Rapporten från 2002 kunde naturligtvis inte heller förutsäga den globala lågkonjunkturen 2008-09 och gissade – utfrån dagens horisont närmast naivt optimistiskt – att antalet journalister i Storbritannien skulle öka med 20,000 (till totalt 90,000) fram till 2010.  Nel baserar istället sina gissningar på siffror från företaget Cision, vars affärsidé är att sammanställa så kompletta listor på journalister som möjligt och sälja dem till marknadsförare, PR-folk och reklammakare (de har m a o ett kommersiellt egenintresse av att deras listor och uppskattningar är så korrekta som möjligt). Utifrån de siffrorna gissar han alltså att antalet journalister i Storbritannien år 2010 var närmare 40,000. Utifrån ytterligare siffror uppskattar han vidare att antalet fasta heltidsjobb inom journalistik har krympt med mellan en fjärdedel och en tredjedel mellan 2001 och 2010 (d v s samma utveckling som i USA tog fem år istället för nio).

Jag skulle kunna gå vidare och diskutera hur forskare i exempelvis Tyskland och Estland har försökt resonera när de ska uppskatta antalet journalister, men vi skulle ändå inte komma fram till några definitiva svar. Vad ska man räkna? Antalet fasta heltidsjobb, antalet jobb, eller antalet människor som definierar sig själva som ”journalister” (oavsett vad de f n försörjer sig som)? Klart verkar i alla fall vara att journalisternas arbetsmarknad har förändrats i grunden: deltidsarbete och frilansande (främst i den digitala sektorn) har ökat kraftigt i takt med att antalet fasta heltidsjobb har minskat. Klart är också att hur man än räknar så är de svenska jobbförlusterna blygsamma om man jämför med USA och Storbritannien, länder där ”tidningskrisen” är betydligt mer omfattande än här. I internationell jämförelse kanske 1000 färre fasta heltidsjobb jobb rentav är en helt fantastisk siffra – det hade kunnat vara det fem- eller tiodubbla.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *