Om NODE

NODEs övergripande forskningsfråga är: Vad händer med nyhetsförmedling och opinionsbildning i samhället när dagspressen, en av de historiskt sett viktigaste institutionerna i dessa två avseenden, mer och mer utmanas av andra institutioner, kommunikationsformer och samhälleliga fenomen?

I nuläget belyses denna fråga genom forskningsprogrammet ”Om pressen försvinner”. Det programmet har två delar: en fokuserad på mediernas publik och en fokuserad dels på aktörsgrupper som aktivt ägnar sig åt spridande av samhällsinformation och/eller opinionsbildning, dels på de nya aktörer som träder in som de facto medieproducenter i det nya medielandskapet.

Publikdelen undersöker människors vägar till världen i det nya medielandskapet. Här vi primärt intresserade av till vem/vilka, när och varför människor vänder sig för att hämta in och värdera information av olika karaktär.

Producentdelen undersöker konsekvenserna av journalistisk frånvaro ur organisationers, företags och myndigheters perspektiv. Här är vi intresserade av, för det första, vilka kommunikationsstrategier aktörerna har när det inte går att nå ett stort antal medborgare via ett massmedium. För det andra vill vi veta hur aktörerna agerar/resonerar när den journalistiska granskningen i traditionella mediers regi minskar eller försvinner och i vilken utsträckning det finns några alternativa krafter, exempelvis medborgarjournalister, aktivister, myndigheter, konkurrenter som upplevs fylla samma eller liknande funktioner.